künye|iletişim
Get Adobe Flash player
hakkımızda|editör yazıları|dergilerimiz|abonelik|yayın politikamız|reklam
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

 YAŞADIKÇA EĞİTİM DERGİSİ YAYIN YÖNETMELİĞİ

Yaşadıkça Eğitim (YE), İstanbul Kültür Eğitim Kurumları (Kültür Hizmetleri AŞ.) tarafından 3 ayda bir olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanır. Dergide yayımlanması istenen yazıların, eğitim, kültür ve sanat alanlarında özgün çalışmaları içermesi gerekir.

A. Yayın Amaçları
YE, eğitim bilimleri, kültür ve sanat alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeler ile gerek mesleki yaşamda gerekse günlük yaşamda ihtiyaç duyulabilecek konularla ilgili yayın yapar.
YE, eğitim alanında çalışan öğretim elemanları, okul yöneticileri, öğretmenler ve aileler arasında iletişim sağlar.
YE, yayınlarında ortak bir meslek dili oluşturulmasını özendirir.
YE, bilgi üretilmesinin özendirilmesine, üretilen bilgilerin yayılmasına ve değerlendirilmesine aracılık ederek Türkiye'de eğitim alanındaki gelişmelere katkıda bulunur.
YE, eğitim ile ilgili görüşlerin kamuoyuna aktarılmasına, tartışma ortamlarının oluşmasına katkı sağlar.

B. Yayın İlkeleri
YE, yayınlarında diğer ilkeleri ile ters düşmemek kaydı ile yazarlara, okurlara ve kurumlara tarafsız yaklaşır.
YE, yayınlarında konu zenginliğinin korunup geliştirilmesine özen gösterir.
YE, yayınlarında içerik, okunabilirlik ve biçim kalitesi ile eğitim alanında ortak bir dil yaratmaya dikkat eder.
YE, Yayın Kurulu tarafından yayıma hazırlanır. Yayın Kurulu, dergide çıkacak yazıların seçimini uzmanların ve/veya danışmanların görüşlerini de alarak yapar.
YE, yayın dili olarak Türkçeyi kullanır.

C. Yazı Türleri ve Değerlendirme
YE, yayın politikası doğrultusunda eğitimle ilgili özgün yazılara, araştırmalara, çevirilere, röportajlara, ulusal ve-veya uluslararası alanda ödül almış çalışmalara/projelere yer verir. Bunların yanı sıra her sayısında çocuklara ve yetişkinlere ayrı ayrı olmak üzere ikişer kitap tanıtımı yapar. YE, satrancın problem çözme ve muhakeme yapma becerisi kazandırdığına inanarak her sayıda bu konuya yer verir.

Çeviriler, ancak güncel konularda olmak, Türkiye'deki eğitim çalışmalarına somut katkı sağlamak, genel olarak öğretmenlik (üniversite de dahil) mesleğine yönelik felsefi tartışma yaratabilmek veya mesleğe yeni açılımlar kazandırmak koşulları ile değerlendirmeye alınır. Çevirilerde kaynağın ve çevrilme gerekçesinin belirtilmesi zorunludur.

Tüm yazılar, en az iki Yayın Kurulu üyesi tarafından yazının yazarları bilinmeksizin değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda yazarlardan değişiklik, düzeltme, ekleme veya çıkarma istenebilir ya da yazılar ret edilebilir.

Ulusal ve/veya uluslararası alanda ödül almış çalışmalar/projeler Yayın Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra gerekli izinlerin alınması durumunda dergide yayımlanabilir.

Yukarıda belirtilen türler dışında kalan görüşler, tanıtım yazıları, haberler ve köşeler Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir.

D. Telif ve Çeviri Ücreti
Yaşadıkça Eğitim Dergisi, yazılarından ve/veya çevirilerinden dolayı yazarlarına telif ücreti öder. Telif ve çeviri ücretleri aşağıda belirtilen koşullarla ödenir.

1 - Telif veya çeviri ücretinin hesaplanmasında, 350 sözcükten oluşan metin bir sayfa kabul edilir. Şekil, resim, grafik, fotoğraf, cetvel, formül gibi kısımlar metinle dolu sayılır. Yarım ve yarımdan fazla sayfalar tam sayfa olarak değerlendirilir. Özet, kaynakça ve benzeri sayfalar metin sayfası olarak değerlendirilir.

2 - 350 sözcüklük sayfa için telif ve çeviri ücretinin ne olacağı Yaşadıkça Eğitim Dergisi Yayın Kurulunun onayıyla belirlenir. Telif ve çeviri ücretleri miktarları her yıl başında yeniden belirlenir. 2013 yılı için bu ücret 50 YTL'dir.

3 - Telif veya çeviri ücretinin tamamı, makale veya çeviri dergide basıldıktan sonra ilgililere peşin veya banka aracılığıyla ödenir.

4 - Dergide makalesi veya çevirisi yayınlanan yazarlara 3 (üç) dergi ücretsiz olarak verilir.

E. Yayın Kuralları

Tüm yazılar Türkçe, çeviriler ise hem Türkçe hem de çevrildiği dilden orijinal metinle birlikte kabul edilir. Yazılar yasadikcaegitim@yasadikcaegitim.com.tr ve-veya yuksely@kultur.k12.tr adresine e-posta olarak gönderilmelidir. Ayrıca İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü 9.-10. Kısım, Ataköy, 34156, Bakırköy, İstanbul adresine posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilerle bir adet basılı kopyanın yanı sıra yazıların elektronik kopyaları da bir CD ile birlikte sunulmalıdır.

Yazılar Microsoft Word (2003, 2007 veya 2010 versiyonu) formatında Times New Roman karakterleriyle 12 punto büyüklüğünde ve tek aralıklarla yazılmış olmalıdır. Yazının daha önce herhangi bir yerde yayınlanıp yayınlanmadığı, yayınlanmış yazılar içinde yayınlandığı yayın organından izin alındığı YE'ye mutlaka bildirilmelidir.

Yazının yanı sıra bütün yazışmaların kolaylıkla yapılabilmesi için yazarın adının, mesleğinin, ünvanın, adresinin, telefon numarasının ve telif ücretinin ödenmesi için banka hesap numarasının bulunduğu bir kapak mektubu bulunmalıdır.

Yazılar, bir başlık ve yazar(lar)ının ismiyle başlamalı, yazar(lar)ının bağlı olduğu kurum(lar) ve ünvanları bu sayfanın en altında belirtilmelidir. Yazının giriş bölümünden önce 150 sözcüğü aşmayan bir özet bölümü ve Anahtar Sözcükler yer almalıdır. Yazının tamamı 2700 sözcüğü geçmemelidir.

Tablolar ve Şekiller, metin içinde geçen sırasıyla numaralandırılmalı, metin ile ilişkilendirilmeli, bir başlığa sahip olmalı ve bir yerden alıntı ise mutlaka altında kaynağı belirtilmelidir. Şekil ve grafikler ise lazer printer çıktısı olmalıdır.

Dipnotlar sayfa diplerinde değil "Kaynaklar" bölümünden önce yer almalıdır. Dipnot kaynakları, metin içerisinde cümle sonlarında, satır üstü yerde ve sayı sırasıyla, normal karakterde belirtilmelidir. Örneğin, " bu konu okul Kültürünü oluşturan çeşitli faktörlere göre değerlendirilir.1"
Ekler ana metnin sonunda verilmelidir.

Kaynaklar, metin içinde Yazar soyadı, tarih:sayfa numarası) şeklinde verilmeli, numaralandırma yapılmamalıdır. Örneğin (Yeşilbağ, 2007:34).

Kaynaklar, ana metnin en sonunda yer almalı ve yazarların soyadlarına göre alfabetik sırada verilmelidir. Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içindeki birden fazla çalışması için kaynakçada sıralama basım yılından sonra "a", "b", "c" harfleri kullanılarak yapılmalıdır.

Kaynak gösterimi aşağıdaki gibi olmalıdır.

Kitaplar:

Burn, J. McGregor. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.

Makaleler:

Hesapçıoğlu, Muhsin. (1998). Modernizmden Postmodernizme Eğitim Anlayışları ve Okulun Geleceği. Yeni Türkiye Dergisi, 21. Yüzyıl Özel Sayısı, 4:19, ss. 813-820.

Elektronik Makaleler:

Kalder, 2007. Yaşam Kalitesi İçin Yönetim Kalitesi. http://www.kalder.org/page.asp?pageID=1835

Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
 
 
 
v1.0 © 2011-2012
Teslimat Politikası | Garanti ve İade Koşulları | Gizlilik Politikası | Site Kullanım Koşulları